پایان نامه با کلید واژگان
ارزیابی کیفی، تغییر رنگ پایان نامه ها و مقالات

میکروارگانیسمها مؤثر است و میتواند خواص ضدمیکروبی خود را اعمال نماید. از میان ترکیبات فنلی، تیمول و کارواکرول از اجزای اصلی اسانسهای خانواده نعناعیان هستند؛ این دو بسیار به هم شبیهاند و فقط جایگاه گروه هیدروکسیل در آنها متفاوت است. تیمول و کارواکرول از اجزای ضدمیکروبی بسیار مؤثر در اسانسها هستند (بوچانان و شفرد، 1981). اثر ضد میکروبی آنها به دلیل نفوذپذیر نمودن غشای سلول توسط آنهاست که می‌توانند با کاتیونهای سطح غشا شلاته شده و فعالیت‌های حیاتی را مختل کنند (اولتی و همکاران، 1999). این ترکیبات هم در غشای سلول نفوذ میکنند و هم میتوانند در لخته شدن محتویات سلول نقش داشته باشند (بورل و کوت، 1999؛ دورمان و دین، 2000). نسلیهان (2008) به این نتیجه رسید که کارواکرول اثر ممانعتکنندگی بیشتری از تیمول بر آفلاتوکسین دارد.

4-3- ارزیابی حسی
4-3-1- بافت
جدول 4-7 نتایج مقایسه میانگین امتیاز بافت مربوط به ارزیابی حسی را نشان میدهد. همانطور که مشخص است بطور کلی با گذشت زمان، میانگین امتیاز بافت همه نمونههای بادامزمینی بطور معناداری کاهش یافته است که این امر را میتوان به جذب رطوبت نمونهها از محیط و در نتیجه کاهش مقبولیت بافت نسبت داد؛ با توجه به طولانی بودن دوره نگهداری افت کیفیت نمونهها فرایندی دور از انتظار نیست. بین تیمارهای مختلف در طی دوره نگهداری باهم اختلاف معنیداری نداشتند و در هر یک از ماههای ارزیابی کیفیت همه تیمارها تقریباً در یک سطح ارزیابی گردید. البته این موضوع به دلیل اختلاف سلیقه‌های افراد قابل درک است.

جدول 4-7- میانگین امتیاز بافت بادامزمینی در آزمون حسی

Control
Wpc
Wpc1000
Wpc2000
Wpc3000
ماه 1
Da8/4
Ba5/4
Ea7/4
Ca5/4
Ba4/4
ماه 2
CDa5/4
Ba5/4
DEa2/4
BCa4/4
Ba4/4
ماه 3
Ca4
Ba3/4
CDa8/3
Ba8/3
Ba4
ماه 4
Bab4/3
Bb9/3
BCab5/3
Aa1/3
Bb8/3
ماه 5
Aa7/2
Aa3
ABa9/2
Aa9/2
Aa3
ماه 6
Aa3/2
Aa8/2
Aa8/2
Aa8/2
Aa3

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیسیگنالینگ، سلولی، پروتئین، نیکل

4-3-2- رنگ
جدول 4-8 نتایج مقایسه میانگین رنگ در آزمون حسی را نشان میدهد. در طول دوره نگهداری با گذشت زمان تغییر چشمگیری در رنگ تیمارهای پوشش یافته با کنسانتره پروتئین آبپنیر (هم حاوی عصاره و هم بدون عصاره) مشاهده نشد و امتیازهای آنها طی دوره نگهداری تقریباً همواره ثابت بود. شاید وجود پوشش مانعی است تا از تغییر رنگ محصولات و واکنشهای ناخواسته جلوگیری کند (مقصودلو و همکاران، 1391). در نمونه شاهد امتیاز رنگ ماههای چهارم و پنجم نسبت به ماههای قبل به طور معناداری کمتر شده است. به نظر میرسد با افزایش زمان نگهداری، واکنشهایی در مغزها انجام میشود که بر روی رنگ آنها تاثیر نامطلوبی میگذارد. در مقایسه بین تیمارها مشخص میشود که نمونه شاهد، در کل دوره نگهداری همواره دارای امتیاز رنگ بالاتری نسبت به نمونههای دیگر میباشد (p≤0.05). نتیجه این بررسی نشان میدهد که افراد گروه پانل رنگ نمونه شاهد را بیشتر از نمونههای پوششدار پسند نمودند. پوششدهی مغزهای بادامزمینی با محلول کنسانتره پروتئین آبپنیر سبب ایجاد ظاهری با رنگ روشنتر نسبت به نمونه شاهد میگردد.


دیدگاهتان را بنویسید