منابع و ماخذ مقاله
پرسش نامه پایان نامه ها و مقالات

تعداد پاسخگویان مرد (77.2%) بیشتر از پاسخگویان زن (22.8%) می باشد. سن پاسخگویان که دارای دامنه 16 تا 83 سال است، در 5 کلاس دسته بندی شده است. بیشترین پاسخگویان در گروههای سنی 31- 40 (27.03%)، 20 سال و کمتر (26.7%) و 21- 30 (25.08%) قرار دارند و کمترین پاسخگویان مربوط به گروه سنی بالاتر از 50 سال (7.17%) است. بر حسب وضعیت شغلی، 51.8% پاسخگویان دارای شغل و 48.2% بیکار می باشند. خصوصیات آموزشی پاسخگویان نشان می دهد که اکثریت آنها (90.6%) دارای سواد و تنها 9.4% بیسواد می باشند. در میان افراد باسواد حدود 43% دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، 28% دارای دیپلم و حدود 19% دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند.
جدول 4-2 خصوصیات خانوار شامل بعد خانوار، تعداد اتاق، وضعیت مالکیت مسکن و درآمد ماهیانه خانوار را نشان می دهد. بر حسب بعد خانوار، از مجموع پاسخگویان تنها 2.6% در خانوارهای با جمعیت کمتر از 3 نفر زندگی می کنند. بیشتر پاسخگویان در خانوارهای 3-4 نفره (35.5%) و 5-6 (35.1%) نفره زندگی می کنند. حدود 27% پاسخگویان نیز در خانوارهای با جمعیت بیشتر از 6 نفر زندگی می کنند. برحسب تعداد اتاق های در اختیار خانوار نتایج بدست آمده نشان می دهد که حدود نیمی از پاسخگویان (48.9%) در خانه هایی با 2 اتاق زندگی می کنند. بررسی وضعیت مالکیت مسکن خانوار پاسخگویان نیز نشان می دهد که اکثریت خانوارهای مورد مطالعه (67.4%) دارای مسکن می باشند. بر حسب درآمد ماهیانه خانوار، 30% خانوارها دارای درآمد ماهیانه ی کمتر از 200 هزار تومان می باشند. حدود 22% خانوارها نیز دارای درآمد ماهیانه 200تا 300 هزار تومان می باشند. تنها حدود 18% خانوارها دارای درآمد ماهیانه بیشتر از 500 هزار تومان می باشند.

جدول 4-1: خصوصیات فردی پاسخگویان
متغیر
طبقه
تعداد
درصد(%)
جنسیت
مرد
زن
237
70
77.2
22.8

سن
20 سال و کمتر
21-30
31-40
41-50
بالاتر از 50 سال
82
77
83
43
22
26.7
25.08
27.03
14.01
7.17
وضعیت شغلی
شاغل
بیکار
159
148
51.8
48.2

میزان تحصیلات
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی و دبیرستان
دیپلم
تحصیلات دانشگاهی
29
46
88
86
58
9.4
15
28.7
28
18.9
منبع: یافته های تحقیق
جدول4-2: خصوصیات خانوار پاسخگویان
متغیر
طبقه
تعداد
درصد(%)

بعد خانوار
1-2 نفر
3-4 نفر
5-6 نفر
7-8 نفر
بالاتر از 8 نفر
8
109
108
55
27
2.6
35.5
35.1
17.9
8.9

تعداد اتاق
1 اتاق و کمتر
2 اتاق
3 اتاق
4 اتاق و بیشتر
64
150
69
24
20.8
48.9
22.5
7.8
مالکیت مسکن
مالک
مستاجر
سایر(سازمانی، موقوفی و …)
207
93
7
67.4
30.3
2.3

درآمد ماهیانه
کمتر از 200 هزار تومان
200تا 300 هزار تومان
300تا 400 هزار تومان
400تا 500 هزار تومان
بیشتر از 500 هزار تومان
92
68
50
42
55
30
22.1
16.3
13.7
17.9
منبع: یافته های تحقیق
4-2: کیفیت ذهنی زندگی
4-2-1: کیفیت ذهنی زندگی در سطح شهر نورآباد
کیفیت ذهنی زندگی در سطح شهر بر حسب پاسخ شهودی و منطقی اندازه گیری شد. طی پیمایش خانوار، کیفیت زندگی شهودی و منطقی با دو سوال مشابه مورد ارزیابی قرار گرفت. سوال نخست اینگونه مطرح شد: میزان رضایت خود را نسبت به زندگی فعلی تان بیان کنید. پاسخ به این سوال به عنوان کیفیت زندگی شهودی مورد توجه قرار گرفت. کیفیت زندگی شهودی از طریق پرسیدن احساس پاسخگویان در مورد کیفیت زندگیشان در زمان پیمایش یعنی سال 1389 و کیفیت زندگیشان در دو سال قبل از انجام پیمایش یعنی سال 1387 اندازه گیری شد.
سوال دیگر اینگونه مطرح شد: با در نظر گرفتن همه قلمروهای ذکر شده در پرسش نامه، به طور کلی چقدر از زندگیتان رضایت دارید؟ پاسخ به این سوال به عنوان کیفیت زندگی منطقی مورد توجه قرار گرفت. کیفیت زندگی منطقی پس از اینکه افراد در مورد رضایت شان از قلمروهای خاصی از زندگی مورد سوال قرار گرفتند، اندازه گیری می شود. این کار برای بررسی این مسئله انجام می گیرد که آیا تغییری در نظرات افراد در مورد کیفیت زندگی شان پس از بیان میزان رضایت شان از قلمروهای مختلف زندگی ایجاد می شود یا خیر. بنابراین، کیفیت زندگی منطقی بوسیله سوالات قبلی در مورد قلمروهای گوناگون زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و نسبت به پاسخ شهودی که غریزی است، به خوبی مورد تفکر قرار گرفته است.
جدول 4-3 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد را نشان می دهد که براساس پاسخ شان در هر کدام از سطوح کیفیت زندگی طبقه بندی شده اند. وقتی که از پاسخگویان در مورد کیفیت زندگی شهودی شان سوال شد، 10.4% نارضایتی کامل و تنها 2.3% رضایت کامل خود را اظهار کردند. در کل حدود 38% از کیفیت زندگی خود ناراضی و 62% از کیفیت زندگی خود راضی بودند.
وقتی که از پاسخگویان در مورد کیفیت زندگی منطقی شان سوال شد، تنها 3.3% نارضایتی کامل و 2.3% رضایت کامل خود را از کیفیت زندگیشان اظهار کردند. به طور کلی، 38.4% از کیفیت زندگی خود ناراضی و 61.6% از کیفیت زندگی خود راضی بودند.
مقایسه پاسخ شهودی و منطقی پاسخگویان نشان می دهد که درصد تجمعی افرادی که عدم رضایت خود را از کیفیت زندگی شهودی بیان کرده اند، 38.1% است و درصد تجمعی پاسخگویان با پاسخ منطقی عدم رضایت 38.4% است. این نشان می دهد که نظرات پاسخگویان در مورد کیفیت زندگیشان پس از پاسخگویی به سوالاتی در مورد رضایت شان از قلمروهای مختلف زندگی تغییر چندانی نکرده است.
ارزش میانگین کیفیت زندگی شهودی 3.
53 با انحراف استاندارد 1.194 است و ارزش میانگین کیفیت زندگی منطقی 3.65 با انحراف استاندارد 0.963 است.
جدول4-3: سطح کیفیت زندگی شهودی و منطقی(درصد)
سطح کیفیت زندگی
کیفیت زندگی شهودی
کیفیت زندگی منطقی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ مقالهپرسش نامه، توسعه مدل

درصد
درصد تجمعی
درصد
درصد تجمعی
کاملاً ناراضی
خیلی ناراضی
ناراضی
راضی
خیلی راضی
کاملاً راضی
10.4
5.9
21.8
47.6
10.7
3.6
10.4
16.3
38.1
85.7
96.4
100
3.3
6.5
28.7
47.6
11.7
2.3
3.3
9.8
38.4
86
97.7
100
میانگین
انحراف استاندارد
3.53
1.194
3.65
0.963

در طی پیمایش خانوار از پاسخگویان در مورد کیفیت زندگیشان در دو سال قبل یعنی در سال 1387 نیز سوال شد. جدول 4-4 درصد پاسخگویان در هر کدام از سطوح کیفیت زندگی را در سال 1387 نشان می دهد. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد تجمعی پاسخگویانی که نارضایتی خود را از کیفیت زندگیشان در سال 1387 بیان کرده اند، 38.1% است. همچنین حدود 61.9% پاسخگویان نیز اظهار کرده اند که در همان سال از کیفیت زندگیشان راضی بوده اند. ارزش میانگین احساس رضایت از کیفیت زندگی در این سال 3.58 با انحراف استاندارد 1.158 می باشد.
جدول4-4: درصد امتیاز کیفیت زندگی شهودی در سال 1387
میزان کیفیت زندگی
کیفیت زندگی شهودی

درصد
درصد تجمعی
کاملاً ناراضی
خیلی ناراضی
ناراضی
راضی
خیلی راضی
کاملاً راضی
7.5
8.1
22.5
46.9
10.4
4.6
7.5
15.6
38.1
85.0
95.4
100
میانگین
انحراف استاندارد
3.58
1.158

4-3: کیفیت ذهنی زندگی در سطح محلات شهر نورآباد
اندازه گیری کیفیت زندگی در سطح محلات با هدف آشکارسازی تغییرات کیفیت زندگی در مقیاس های کوچک درون شهری انجام گرفته است. تحلیل کیفیت زندگی در سطح محلات شهر نورآباد کمک شایانی به شناسایی نواحی با کیفیت بالا یا پایین بر حسب کیفیت زندگی ساکنین شان می کند. کیفیت ذهنی زندگی در سطح محلات با استفاده از پاسخ منطقی و شهودی تحلیل شده است.
جدول4-5 آماره های مربوط به محلات دوازده گانه شهر نورآباد را نشان می دهد که براساس ارزش میانگین کیفیت زندگی منطقی ساکنانشان رتبه بندی شده اند. همان طور که جدول نشان می دهد امتیاز میانگین کیفیت زندگی منطقی بین 2.89 و 4.38 تغییر می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که محله شماره 9 دارای بالاترین ارزش میانگین کیفیت زندگی و محله شماره 5 دارای پایین ترین ارزش میانگین کیفیت زندگی در مقایسه با سایر محلات شهر است.

جدول4-5: آماره های مربوط به کیفیت زندگی منطقی در سطح محلات شهر نورآباد
محله
میانگین
مینیمم
ماکزیمم
انحراف استاندارد
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.96
3.60
4.04
3.35
2.89
3.64
3.68
3.42
4.38
3.75
3.60
3.56
3
2
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
5
5
6
5
5
5
5
6
6
6
5
6
0.774
0.764
0.806
0.797
1.166
0.638
0.900
1.065
0.637
0.897
0.957
1.219
3
7
2
11
12
6
5
10
1
4
7
9

شکل4-1: توزیع مکانی کیفیت زندگی منطقی در سطح محلات شهر نورآباد
نقشه در شکل 4-1 توزیع مکانی امتیاز میانگین کیفیت زندگی منطقی را در سطح محلات شهر نورآباد نشان می دهد. ارزش های پایین که با رنگ قرمز نشان داده شده اند، نشان دهنده ی کیفیت زندگی پایین تر و ارزش های بالا که با رنگ سبز نشان داده شده اند، نشان دهنده ی کیفیت زندگی بالاتر می باشند. همان طور که نقشه نشان می دهد، بالاترین امتیازات کیفیت ذهنی زندگی مربوط به محلات مرکزی شهر و بویژه محلات شماره 2، 9 و 3 می باشد. پایین ترین امتیازات نیز مربوط به محلات غربی شهر می باشد.
جدول 4-6 آماره های مربوط به محلات دوازده گانه شهر نورآباد را نشان می دهد که براساس ارزش میانگین کیفیت زندگی شهودی رتبه بندی شده اند. ارزش میانگین بین 3.08 و 4.23 با انحراف استاندارد 1.164 و 0.951 دارای نوسان است. بالاترین ارزش میانگین کیفیت زندگی شهودی مربوط به محله شماره 9 با ارزش میانگین 4.23 و انحراف استاندارد 0.951 است. پایین ترین ارزش میانگین کیفیت زندگی شهودی نیز متعلق به محله 8 با ارزش میانگین 3.08 و انحراف استاندارد 1.164 است. نقشه در شکل 4-2 توزیع مکانی امتیاز میانگین کیفیت زندگی شهودی را در سطح محلات شهر نورآباد نشان می دهد.
جدول4-6: آماره های مربوط به کیفیت زندگی شهودی در سطح محلات شهر نورآباد
محله
میانگین
مینیمم
ماکزیمم
انحراف استاندارد
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.81
3.36
3.83
3.50
2.64
3.72
3.64
3.08
4.23
3.83
3.64
3.22
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
5
6
6
5
6
6
5
6
6
5
6
1.167
1.150
0.868
1.241
1.521
0.980
0.995
1.164
0.951
1.049
1.036
1.340
4
10
2
9
6
5
6
12
1
2
6
11

شکل4-2: توزیع مکانی کیفیت زندگی شهودی در سطح محلات شهر نورآباد
4-4: رضایت از قلمروهای زندگی


دیدگاهتان را بنویسید