منابع و ماخذ مقاله
توسعه شهر، داده ها و اطلاعات، استان لرستان، شبکه معابر پایان نامه ها و مقالات

است. در شکل3-3 نقشه محله بندی شهر نورآباد نمایش داده شده است.

شکل 3-3 : نقشه محله بندی شهر نورآباد

3-3-9: ویژگیها و خصوصیات محلات شهر:
محله1: این محله یکی از محلات مرکزی و بافت قدیمی شهر نورآباد به شمار می رود. این محله حدود 275748متر مربع مساحت دارد و از نظر ارزش زمین از گران ترین محلات شهر است. در آبان ماه سال 1379 بر مبنای نتایج آمارگیری نمونه ای مهندسین مشاور طرح و کاوش دارای 6740 نفر جمعیت بوده که در 1300 خانوار با بعد 5.18 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی 424 نفر و میانگین مساحت پلاک های مسکونی حدود 204 متر و میانگین تعداد طبقات ساختمان های مسکونی نیز 1.27 طبقه است.
محله 2: این محله نیز یکی از محلات قدیمی شهر نورآباد به شمار می رود. حدود 258267 متر مربع مساحت دارد. این محله از نظر ارزش زمین که تنها از تخریب ساختمان های کلنگی ایجاد می گردد، یکی از گران ترین محلات شهر به شمار می رود. در آبان ماه سال 1379 بر مبنای نتایج آمارگیری نمونه ای مهندسین مشاور طرح و کاوش دارای 9830 نفر جمعیت بوده، که از این حیث پرجمعیت ترین محلات شهر محسوب می گردد. این جمعیت در 1785 خانوار با بعد 5.51 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 495 نفر و میانگین مساحت پلاک های مسکونی حدود 178.07 متر مربع است و میانگین تعداد طبقات ساختمانهای مسکونی نیز 1.1 طبقه است. محله از حیث مسکن مناسب وضع مطلوبی ندارد.
محله 3: این محله یکی از محلات توسعه شهر محسوب می گردد. روستایی بوده که به شهر متصل شده است و سکنه آن فرهنگ روستایی دارند. این محله حدود 852610 متر مربع مساحت دارد. در آبان ماه سال 1379 دارای 4855 نفر جمعیت بوده که در قالب 810 خانوار با بعد 5.99 نفر در واحدهای مسکونی این محله سکونت دارند. تراکم خالص مسکونی در این محله 450 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 191.16 متر مربع است. محله از حیث مسکن وضع مطلوبی ندارد.
محله 4: این محله یکی از محلات توسعه شهر محسوب می گردد که بیشتر سکونتگاه مهاجران وارده به شهر طی دو دهه اخیر می باشد. حدود 783959 متر مربع مساحت دارد. قیمت اراضی این محله از نظر مسکونی و تجاری پایین تر از نقاط مرکزی و حاشیه بلوار شهید بهشتی، شهید رجایی و دیگر خیابانهای اصلی شهر است. در آبان ماه سال 1379 دارای 7130 نفر جمعیت بوده که در قالب 1185 خانوار با بعد 6.02 نفر در واحدهای مسکونی محله اسکان یافته اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 437 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی آن حدود 180.46 متر مربع است. بنابراین پلاک های موجود کوچک و تراکم ساختمانی در سطح پایی است. بخشی از فضاهای غربی محله ساخته نشده است.
محله 5: این محله یکی از محلات توسعه شهر است که در مغرب شهر واقع شده است. تقسیمات درون محله از نظم بهتری برخوردار است. حدود 548439 متر مربع مساحت دارد. قیمت اراضی این محله از نظر قیمت هم برای فضاهای تجاری و هم برای فضاهای مسکونی از وضعیت متوسطی برخوردار است. در آبان ماه سال 1379 دارای 4395 نفر جمعیت بوده که در 780 خانوار با بعد 5.63 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 375 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 209.53 متر مربع است.
محله 6: این محله یکی از محلات توسعه شهر است که در طی سال های اخیر مورد ساخت و ساز قرار گرفته و قسمت محدودی از اراضی آن تاکنون مورد ساخت ساز قرار نگرفته است. حدود 515992 متر مربع مساحت دارد. قیمت اراضی مسکونی و تجاری این محله نسبت به دیگر نقاط شهر در وضعیت متوسطی قرار دارد. در آبان ماه سال 1379 دارای 5745 نفر جمعیت بوده که در 1005 خانوار با بعد 5.17 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 365 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 218.57 متر مربع است. این محله از حیث میانگین مساحت پلاک های مسکونی از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
محله7: این محل یکی از محلات توسعه شهر بوده و بخشی از سکنه آن اهالی روستای علی آباد می باشند که به تازگی داخل محدوده شهر قرار گرفته است. حدود 710848 متر مربع مساحت دارد. قیمت اراضی این محله در بر بولوار شهید بهشتی بالا و سایر قسمت ها نسبت به سایر نقاط شهر از وضع متوسطی برخوردار است. در آبان ماه سال 1379 دارای 1998 نفر جمعیت بوده که در 370 خانوار با بعد 5.40 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 336 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 216.49 متر مربع است. این محله از حیث میانگین مساحت پلاک های مسکونی از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
محله 8: این محله یکی از محلات توسعه شهر است که در جنوب شرقی شهر و منتهی الیه محدوده طرح های جامع و تفصیلی واقع شده است. بخش ساخته شده آن نیمی از روستای علی آباد است که طی سال های اخیر به شهر متصل شده است. حدود 992064 متر مربع مساحت دارد. قیمت اراضی این محله تقریباً مشابه قیمت زمین در محله 7 می باشد. درآبان ماه سال 1379 دارای 3160 نفر جمعیت بوده که در 550 خانوار با بعد 5.75 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 390 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 219.10 متر مربع است.
محله 9: این محله که با عرض باریک به صورت شمالی-جنوبی در جوار بلوار شهید بهشتی واقع شده، یکی از محلات قدیمی شهر به شمار می رود. حدود 225183 متر مربع مساحت دارد و از نظر قیمت اراضی تجاری و مسکونی یکی از محلات گران قیمت شهر به شمار می آید. درآبان ماه سال 1379 دارای 2090 نفر جمعیت بوده که در 370 خانوار با بعد 5.65 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 365 نفر در هکتار و میانگین مساح
ت پلاک های مسکونی 219.97 متر مربع است.
محله 10: این محله در شرق شهر نورآباد واقع شده و از بافت نسبتاً منظمی برخوردار است. بافت ساخته شده شمالی آن طی 40 سال گذشته احداث گردیده و قسمت هایی از آن جز هسته های اولیه شهر است. حدود 633122 متر مربع مساحت دارد. از محلات در حال توسعه بوده و برای قسمت هایی از بافت خالی طرح های تفکیکی و آماده سازی تهیه و اجرا شده است. درآبان ماه سال 1379 دارای 3200 نفر جمعیت بوده که در 530 خانوار با بعد 6.04 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 287 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 265.31 متر مربع است.
محله 11: این محله که در مشرق شهر نورآباد واقع شده از هسته های اولیه و توسعه های بعدی آن به شمار می آید. از محلات گران شهر از نظر قیمت زمین مسکونی و تجاری به شمار می آید. مساحت ان 433513 متر مربع است. درآبان ماه سال 1379 دارای 4395 نفر جمعیت بوده که در 730 خانوار با بعد 6.02 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 400 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 194.40 متر مربع است.
محله 12: این محله در منتهی الیه شمال شرقی شهر واقع شده است. یکی از محلات توسعه شهر به شمار می رود . ساختار کالبدی آن روستایی می باشد. مساحت آن 1337889 متر مربع یا 133 هکتار می باشد. قیمت اراضی مسکونی و تجاری این محله نسبت به سایر محلات شهر ارزان تر است. درآبان ماه سال 1379 دارای 3065 نفر جمعیت بوده که در 560 خانوار با بعد 5.47 نفر توزیع شده اند. تراکم خالص مسکونی در این محله 444 نفر در هکتار و میانگین مساحت پلاک های مسکونی 191.60 متر مربع است. در جدول 3-10 جمعیت، مساحت و تراکم محلات شهر نورآباد نشان داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگانارزیابی کیفی، تغییر رنگ

جدول3-10: جمعیت، مساحت و تراکم شهر نورآباد به تفکیک محلات شهر(سال 1379)
ناحیه
محله
جمعیت
خانوار
مساحت(هکتار)
تراکم خالص مسکونی(نفر در هکتار)
1
8
3160
550
99.21
390

9
2090
370
22.52
365

10
3200
530
63.31
287

11
4395
730
43.35
400
2
1
6740
1300
27.57
424

2
9830
1785
25.83
495

4
7130
1185
78.40
437

5
4395
780
54.85
375

6
5745
1005
51.60
365

7
1998
540
71.08
326
3
3
4855
810
85.26
450

12
3065
560
132.79
444
منبع: طرح تفصیلی شهر نورآباد
3-3-10: کاربری اراضی شهری
بطور کلی، نحوه استفاده از زمین عبارتست از چگونگی تخصیص زمینهای شهری به فعالیت‌ها و کارکردهای مشخص یعنی آنکه بدانیم در وضع موجود پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی، آموزشی، درمانی، راهها، معابر و … به چه صورتی است و از کل مساحت شهری، سهم هر یک از کاربری‌های زمین چقدر است و هر یک از فعالیت‌ها در چه مساحتی و به چه صورتهایی در سطح شهر پراکنده‌اند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد و اندازه دارای یک ارتباط منطقی و کارا هستند(شیعه، 1380).
در طرح تفصیلی شهر نورآباد مساحت محدوده ای که بعنوان محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است حدود 755.77 هکتار می باشد، همچنین ملاک جمعیتی لحاظ شده در تعیین سرانه کاربریها در طرح تفصیلی، سرشماری نمونه مهندسین مشاور طرح و کاوش در آبان ماه سال 1379 بوده که طبق این آمارها جمعیت شهر نورآباد در آن زمان 56603 نفر در قالب 9975 خانوار با بعد 5.67 نفر بوده است.
تراکم خالص مسکونی 407 نفر در هکتار و تراکم ناخالص 75 نفر در هکتار می باشد.. میانگین مساحت پلاک های مسکونی در کل شهر 202.7 متر مربع است.
بر اساس نتایج طرح تفصیلی سرانه هر شهروند از مجموع کاربری های شهر 117.34 متر مربع است که حدود نیمی از این سرانه یعنی 68.12 متر مربع تنها به فضاهای ناخالص اختصاص یافته است. سرانه مسکونی هر شهروند 24.58 متر مربع و سرانه خدماتی در مجموع حدود 25 متر مربع به ازای هر شهروند می باشد که تنها حدود 1.52 متر مربع آن سرانه آموزشی می باشد. به لحاظ شبکه معابر نیز سرانه 16.64 متر مربع به ازای هر شهروند اختصاص می یابد(جدول 3-11).

جدول3-11: کاربری اراضی در شهر نورآباد، سال 1379
نوع کاربری
سال 1379

سرانه(متر مربع)
مساحت(متر مربع)
درصد
مسکونی
24.58
1391525
20.95
آموزش عمومی
1.52
86.091
1.30
درمانی و بهزیستی
1.59
90055
1.36
بهداشتی
0.03
1455
0.02
تجاری
0.92
51887
0.78
ورزشی
0.57
32114
0.48
فضای سبز عمومی
0.94
52778
0.79
اداری
1.36
77130
1.16
انتظامی
0.18
10440
0.16
مذهبی
0.17
9810
0.15
فرهنگی
0.20
11484
0.17
ایرانگردی، جهانگردی، گردشگری
0.0
0.0
0.0
صنایع کارگاهی و صنفی
0.05
2648
0.05
تأسیسات و تجهیزات شهری
0.45
25415
0.38
حمل و نقل و معابر و تاسیسات حمل ونقل
16.64
941998
14.18
اراضی بایر و قابل استفاده برای شهرسازی
26.47
1498345
22.56
سطح رودخانه ها و حریم ها
3.88
219850
3.31
باغات و اراضی کشاورزی نامرغوب
36.20
2049184
30.85
پارک جنگلی
1.56
88530
1.33
سطح کل شهر
117.34
6641904
100.0
منبع: مطالعات کالبدی و طراحی تفصیلی طرح جامع شهر نورآباد، مهندسین مشاور طرح و کاوش

جمعبندی
بررسی و شناخت کلی ویژگیهای یک شهر یا ناحیه، شمای کلی جهت شناخت و تحلیل ویژگیهای مختلف آن شهر یا ناحیه را ارائه می دهد. بر این اساس در این فصل به بررسی موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر مورد مطالعه پرداخته شد. مطالعات صورت گرفته نشان داد که شهر نورآباد بعنوان مرکز
شهرستان دلفان، با مساحت 584 هکتار در فاصله 84 کیلومتری شمال مرکز استان لرستان(خرم آباد) قرار گرفته است. شیب عمومی شهر عمدتاً از طرف شرق به غرب و از سمت جنوب به شمال است. شهر نورآباد بر روی آبرفت های عهد حاضر قرار دارد، و از نظر واحدهای زمینی متعلق به دوره کواترنری از دوران سنوزوئیک و ارتفاعات و کوههای اطراف دشت عمدتاً مربوط به ژوراسیک و کرتاسه از دوران مزوزوئیک است. از نظر اقلیمی این شهر دارای آب و هوای سرد کوهستانی است. این شهر طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1385 حدود56530 نفر جمعیت داشته و نرخ رشد جمعیت در فاصله سالهای 85-1375، 1.4 درصد و بعد خانوار4.6 نفر بوده است. بر اساس نتایج سرشماری سال 1385 میزان باسوادی در شهر نورآباد 84 درصد بوده و از نظر وضعیت اشتغال در این سال 2/42 درصد شاغلین در بخش کشاورزی، 4/37 درصد در بخش صنعت، 6/18 درصد در بخش خدمات و 2/2 درصد مشغول به فعالیت بوده اند. از نظر تقسیمات شهری نیز شهر نورآباد در طرح تفصیلی به 3 ناحیه و 12 محله شهری تقسیم شده، که این تقسیم بندی مبنای مطالعه حاضر را شکل می دهد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه:
در این فصل، نتایج این مطالعه در چهار بخش اصلی ارائه شده است. در بخش نخست، خصوصیات خانوارهای نمونه تشریح شده است. نتایج سنجش کیفیت ذهنی زندگی در سطح شهر و در سطح محلات شهر نورآباد و نتایج تحلیل رضایت از قلمروها در بخش دوم ارائه شده است. بخش دوم همچنین شامل مدل علّی و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در شهر نورآباد است. در بخش سوم، نتایج سنجش کیفیت عینی زندگی تشریح شده است. این بخش همچنین دربرگیرنده ی ابعاد و شاخص نهایی کیفیت عینی زندگی است. در بخش چهارم، نتیجه ترکیب کیفیت عینی و ذهنی زندگی در سطح شهر و محلات شهر ارائه شده است.
4-1: خصوصیات خانوار:
برای رسیدن به اهداف اصلی تحقیق، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه از 307 پاسخگو در 12 محله شهر نورآباد جمع آوری شد. طیف لیکرت شش مقیاسی دارای دامنه 1 تا 6 برای سنجش پاسخ افراد در مورد کیفیت زندگیشان، رضایت از قلمروها و معرف های مربوط به هر قلمرو استفاده شد. در طیف لیکرت مورد استفاده عدد 1 نشان دهنده ی “کاملاً ناراضی”، عدد 2 نشان دهنده ی “خیلی ناراضی”، عدد 3 نشان دهنده ی “ناراضی”، عدد 4 نشان دهنده ی “راضی”، عدد 5 نشان دهنده ی “خیلی راضی” و عدد 6 نشان دهنده ی “کاملاً راضی” برای کیفیت ذهنی زندگی و رضایت از قلمروها می باشد. متغیرهای عینی نیز شامل خصوصیات فردی و فاکتورهای مکانی می باشند.
نخست، بین خصوصیات فردی و خصوصیات خانوار تمایز ایجاد شده است. خصوصیات فردی برای سرپرست خانوار یا یکی از اعضای بالای 16 سال خانوار که در این مطالعه نقش پاسخگو را داشته اند، بکار رفته است. خصوصیات فردی شامل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و میزان تحصیلات است. خصوصیات خانوار شامل بعد خانوار، تعداد اتاق، وضعیت مالکیت مسکن و درآمد ماهیانه خانوار می باشند.
جدول 4-1 خصوصیات فردی پاسخگویان را نشان می دهد. همان طور که در جدول 4-1 مشاهده می شود،


پاسخی بگذارید