منابع و ماخذ تحقیق
پوشش گیاهی، اقلیم محلی، ایفای نقش پایان نامه ها و مقالات

ramosissimum Desf.، Ficus carica L.، Juncus inflexus L.، Mentha longifolia (L.) Huds.، Rumex chalepensis Mill.، Scrophularia frigida Boiss. و Tamarix ramosissima Ledeb.، را نام برد.

شکل 3-10 نمایش سهم هر یک از زیستگاه‌ها در پوشش گیاهی منطقه

3-3- ریز زیستگاه‌های موجود در منطقه
یکی از مهم‌ترین ریز زیستگاه‌های بررسی شده در این پژوهش شیب‌ها هستند. شیب و جهت شیب دو متغیر مهم توپوگرافی هستند که حرکت آب و مواد را در خاک کنترل می‌کنند. جهت شیب با ایجاد اقلیم محلی یا مزوکلیما، در تعیین نوع گونه‌های گیاهی ایفای نقش می‌کند و در نتیجه ترکیب فلورستیکی در جهات مختلف جغرافیایی، متفاوت می‌باشد. گیاهان از شیب‌های شمالی، شمال‌شرقی، شمال‌غربی، شرقی، جنوبی، جنوب‌غربی، جنوب‌شرقی، غربی جمع‌آوری شد. درصد گونه‌های مربوط به هر شیب نشان می‌دهد که بیشترین گونه‌ها مربوط به شیب غربی بوده است و پس از آن شیب غربی بیشترین تعداد گونه‌ را به خود اختصاص می‌دهد. کم‌ترین تعداد گونه‌ها مربوط به شیب‌ جنوب شرقی می‌باشد و این به‌دلیل جمع‌آوری کمتر در این شیب است (شکل 3-11).

شکل 3-11 نمایش مقدار گونه جمع آوری شده در هر یک از شیب‌ها (برحسب درصد)

3-4- پوشش گیاهی منطقه

در کوهپایه های منطقه مورد مطالعه به دلیل ایجاد جاده، زمین‌های کشاورزی و ساختمان‌سازی گونه‌های علف هرز و مهاجم بیشتر مشاهده می‌شوند از جمله گونه‌های علف هرز منطقه می‌توان Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv.، Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl و Malva neglecta Wallr. نام برد. در این قسمت گیاهان درختچه ای غالب منطقه Amygdalus scoparia Spach و A.elaeagnifolia Spach بودند. گونه گون غالب در منطقه Astragalus carmanicus Bornm. است.
اما با افزایش ارتفاع پوشش گیاهی نیز تغییر می‌کند و گونه A. elaeagnifolia جایگزین A. scoparia می‌شود.
جامعه‌ی غالب قابل مشاهده در منطقه Artemisia aucheri Boiss. است و گونه‌های A. scoparia و A. elaeagnifolia در برخی نقاط در دره‌ها تشکیل جامعه داده است. همچنین گونه‌ی Salix acmophylla Boiss. در دره درکنار رودخانه آب جاری موقت تشکیل جامعه داده است. در اوایل فصل بهار پوشش غالب گیاهان یک‌ساله هستند. از گونه‌های یک‌ساله غالب می‌توان به Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Eig، Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. و Alyssum szowitsianum Fisch. & C.A. Mey. اشاره کرد. اما با گرم‌تر شدن هوا و کاهش بارندگی گیاهان چندساله همچون Colchicum kotschy Boiss.، Tulipa biflora Pall. و Poa bulbosa L. را در زیر تاج‌پوش می‌توان به صورت غالب مشاهده کرد.
با گرم‌تر شدن هوا گیاهان تیره Poaceae زیر تاج‌پوش به صورت غالب و انبوه مشاهده می‌شوند. از جمله گونه‌های غالب این تیره Bromus tectorum L.، Boissiera squarrosa و Taeniatherum asperum (Simonk.) Nevski هستند.
برخی گونه‌های گیاهی که در همه شیب‌ها مشاهده شدند مانند A. aucheri ، Colchicum kotschy اما برخی دیگر تنها در یک شیب رشد می‌کنند برای مثال Convolvulus leiocalycinus Boiss. و Bunium persicum B. Fedtsch. تنها در شیب شمال شرقی و Biebersteinia multifida DC. و Tulipa biflora، تنها در شیب شمالی مشاهده می‌شوند.
هر چه به سمت ارتفاعات بالاتر می‌رویم از پوشش درختی کاسته می‌شود. در ارتفاعات بالاتر از 2500 متر بالاتر از سطح دریا اغلب کریپتوفیت و همی کریپتوفیت هستند از جمله گونه‌های بالشتکی در ارتفاع بالا می‌توان Acanthophyllum sordidum Bunge ex Boiss. و Astragalus carmanicus Bornm. را نام برد. در منطقه جامعه یک دست از گونه‌ی Artemisia aucheri مشاهده می‌شود.
گونه‌های انگلی در منطقه از جنسهای Orobanch L. و Cuscuta L. هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعهتک حرمت، قانون مجازات، امر به معروف، اسناد حقوق بشر

فصل چهارم


دیدگاهتان را بنویسید