عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

5-2- روش تخمین حالت اندوکتانس معادل استاتور

برای بهره گیری از عناصر ماتریس اندوکتانس استاتور بعنوان شاخص عیب سیم‌پیچی استاتور لازم می باشد تغییرات زمانی حداقل یکی از آنها و یا ترکیب خطی آنها در حین کار ماشین تخمین زده گردد. اندوکتانس معادل فاز استاتور () یک ترکیب خطی از این عناصر می باشد. در موتور القایی سه فاز متقارن برای این اندوکتانس داریم :

که در آن  یک عنصر قطری ماتریس اندوکتانس با احتساب اندوکتانس نشتی و  یک عنصر غیر‌قطری آن می باشد. خاطر نشان می گردد که در موتور سه فاز متقارن عناصر قطری ماتریس اندوکتانس باهم و عناصر غیر قطری آن باهم برابر هستند  ]129[.

مرجع  ]130[ روشی برای تخمین مقدار  با بهره گیری از سیگنالهای ولتاژ و جریان استاتور ارائه کرده می باشد. در این بخش با حذف بخش متوسط گیری از روش مزبور، از آن بصورت یک روش تخمین حالت بهره گیری می گردد. در فرکانس ثابت روش مزبور بطور اختصار به این شکل می باشد که آغاز با بهره گیری از نمونه‌های زمانی ولتاژ و جریان، کمیت‌های لحظه‌ای  و از معادلات (5-2) و (5-3) محاسبه می شوند :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در آنها و بترتیب مقاومت اهمی و اندوکتانس نشتی استاتور، فرکانس زاویه‌ای و  و  بترتیب توان‌های اکتیو و راکتیو لحظه‌ای هستند. دو کمیت اخیر از روابط زیر محاسبه می شوند:

 

سپس مقدار لحظه ای از ارتباط زیر محاسبه می گردد :

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word