پایان نامه با کلید واژگان
اکسیداسیون، عصاره هیدروالکلی، اکسیداسیون چربی، جهاد کشاورزی پایان نامه ها و مقالات

مدت نگهداری دارای حداقل تاثیرات بر نمونههای پوششدار میباشد. این پژوهش نشان میدهد که ترکیب تیمار صوتی و پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و عصارههای گیاهی میتواند جهت به تاخیر انداختن مراحل اولیه اکسیداسیون در بادامزمینی بوداده بکار رود. به حداقل رساندن اکسیداسیون چربیها در بادامزمینیهای بوداده، در نهایت منجر به تولید محصولات بادامزمینی با ماندگاری بهتر و انبارمانی طولانیتر، جهت بازارهای هدف دور میشود که این امر برای صنعت بادامزمینی بسیار ارزشمند است (وامبارا و همکاران، 2011).
نتایج تحقیقی نشان میدهد که پوششهای بر پایه ایزوله پروتئین آبپنیر، زئین و کربوکسی متیل سلولز دارای بهترین ویژگی ممانعت از اکسیژن هستند و اکسیداسیون چربی در بادامزمینیهای پوشش داده شده با این مواد به تعویق میافتد (وامبورا و همکاران، 2007).

فصل سوم
مواد و روش‌ها

3-1- دستگاههای مورد استفاده
دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در این پژوهش در جدول 3-1 شرح داده شده است.

جدول 3-1- دستگاههای مورد استفاده
ردیف
نام دستگاه
شرکت سازنده
کشور
مدل
1
آون
Memmert
آلمان

2
همزن مغناطیسی
FLAC
ایتالیا
F60
3
ترازو با دقت 0.01
Sartorius
ژاپن
GCA8035
4
pH متر
Labtron
ایران
IPX0
5
بن ماری
Memmert
آلمان
UFE 500
6
اسپکتروفتومتر
PG-Instruments-Ltd
انگلستان
T80T
7
اتوکلاو
ایران طب زعیم
ایران

8
فریز درایر
OPERAN
کره
FDB-5503
9
روتاری اواپراتور
IKA
آلمان

10
انکوباتور
کاووش مگا
ایران
یخچالدار
11
ورتکس
Labinco

L46
12
سمپلر
Transfer pette
آلمان

13
هود میکروبی
Bakhshi
ایران

14
هود شیمیایی

ایران

15
لوازم شیشهای

ایران

3-2- مواد و محلولهای شیمیایی
مواد شیمیایی مصرفی برای آزمایشات این تحقیق در جدول 3-2 شرح داده شده است.

جدول 3-2- مواد شیمیایی مصرفی
ردیف
ماده اولیه
شرکت سازنده
کشور
ملاحظات
1
ان-هگزان
مجللی
ایران

2
اسید استیک
مجللی
ایران

3
بوتانل
مجللی
ایران

4
کلروفرم
مجللی
ایران

5
نشاسته
SigmaAldrich
امریکا

6
یدید پتاسیم
SigmaAldrich
امریکا

7
تیوسولفات سدیم
Merck
آلمان

8
پودر تیوباربیتوریک اسید
Titrachem
امریکا

9
محیط کشت DG18
Titrachem
امریکا

10
کلرید سدیم
Merck
آلمان

11
گلیسرول
Merck
آلمان

12
آب مقطر13
هیدروکسید سدیم
Merck
آلمان

14
اتانول
Merck
آلمان

15
فولین سیوکالته
Merck
آلمان

16
کربنات سدیم
Merck
آلمان

3-3- مواد اولیه
3-3-1- بادامزمینی
بادامزمینی مورد استفاده در این پژوهش، رقم NC2 ویرجینیا (معروف به رقم گلی در بین کشاورزان) میباشد که از جمله ارقام مهم تولیدی در ایران است. بادامزمینیها در اوایل مهرماه سال 1392، از شهرستان استانه اشرفیه استان گیلان تحت نظر کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی خریداری شد. پوسته سخت آنها به صورت دستی جدا شده و مغزهای تازه و سالم پس از مرحله خشک کردن اولیه به مدت 12-18 ساعت در آون 35 درجه سانتیگراد، درون نایلونهای پلیاتیلنی مشکی در یخچال (4 درجه سانتیگراد) تا زمان استفاده نگهداری شد.

3-3-2- کنسانتره پروتئین آبپنیر
کنسانتره پروتئین آبپنیر 80% از شرکت Saputo امریکا خریداری شد.

3-3-3- عصاره هیدروالکلی مرزه
عصاره هیدروالکلی مرزه از شرکت سهاجیسا سلمانشهر مازندران خریداری شد.

3-3-4- مواد بسته‌بندی
کیسههای پلیاتیلنی (زیپبگ) با ضخامت 140 میکرون و در ابعاد 16*9 سانتیمتر از شرکت Pink خریداری شد.

3-4- اندازهگیری ترکیبات شیمیایی بادامزمینی
مقادیر رطوبت (AOAC, 2005, 2-2bB)، خاکستر (AOAC, 1990)، پروتئین (ماکروکلدال مطابق با استاندارد AOAC, 2005, 90-Ba4d)، چربی بادامزمینی(AOAC, 2005, 38-3 Ba) با استفاده از روشهای استاندارد انجام شد.

3-5- تهیه محلول کنسانتره پروتئین آبپنیر جهت پوششدهی
جهت تهیه پوشش، نخست یک محلول 10 درصد (وزنی/وزنی) از کنسانتره پروتئین آبپنیر در آب مقطر تهیه شد. جهت حل شدن بهتر کنسانتره، این مخلوط به مدت 1 ساعت بر روی همزن مغناطیسی 180 دور در دقیقه قرار گرفت. سپس بر روی حمام آب گرم 80-85 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه حرارت‌دهی به منظور دناتوره شدن پروتئینها انجام شد. در مرحله بعدی محلول تا دمای اتاق خنک گردید و به وسیله سود 1 نرمال pH آن روی 7 تنظیم شد. گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر با نسبت (وزنی/ وزنی) (گلیسرول/پروتئین) 0.6 اضافه گردید (کروچتا و مکهوگ، 1994).
3-6- اندازه‌گیری ترکیبات فنلی کل در عصاره مرزه
مقدار ترکیبات فنلی کل بر اساس یک ترکیب فنلی بیان میگردد که غالباً اسید گالیک است. از عصاره مرزه 100 میکرولیتر برداشته و در لوله آزمایش میریزیم، 2.8 میلیلیتر آب مقطر، 100 میکرولیتر معرف فولین سیوکالتیو (به نسبت 1:10 با آب مقطر رقیق شده) و 2 میلیلیتر محلول کربنات سدیم 2% افزوده و با ورتکس چند ثانیه مخلوط میکنیم، پس از 30 دقیقه انکوباسیون در دمای محیط، جذب نمونه‌ها را توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 750 نانومتر قرائت میکنیم. مقدار کل ترکیبات فنلیک با استفاده از معادله خط رسم شده
برای اسید گالیک و به صورت میلیگرم اسید گالیک در گرم نمونه بیان گردید. معادله خط رگرسیونی رابطه غلظت اسید گالیک را با میزان جذب محلولها در 750 نانومتر نشان میدهد که به صورت رابطه 3-1 بدست آمد (اوردونز و همکاران، 2006).

(3-1) Y=0.5381X

نمودار 3-1- نمودار استاندارد جذب اسیدگالیک در طول‌موج750 نانومتر (میلی‌گرم اسیدگالیک در گرم نمونه)

3-7- آماده سازی عصاره مرزه
عصاره هیدروالکلی مرزه (ماده خشک 3.49%) از شرکت سهاجیسا (سلمانشهر) خریداری شد. این عصاره با استفاده از دستگاه روتاری اواپراتور (تحت خلا و دمای 40-45 درجه سانتیگراد) با حذف کامل حلال الکلی، تغلیظ میکنیم. سپس این محلول تغلیظ شده را جهت حذف حلال آبی، توسط دستگاه فریز‌درایر خشک کرده و عصاره خشک شده را با هاون چینی میکوبیم تا کاملاً پودر شود. سپس با افزودن اتانول، یک محلول 48% (وزنی/حجمی) تهیه مینماییم. محلول عصاره مرزه آماده را تا زمان استفاده، درون بطری شیشه‌ای تیره و درب‌دار درون یخچال نگهداری می‌کنیم (جوانمرد و همکاران، 1388).

3-8- پوششدهی مغزهای بادامزمینی
پوششدهی بادامزمینیها به روش غوطه‌وری در محلول انجام شد. بدین منظور، ابتدا به محلول کنسانتره پروتئین آبپنیر، غلظتهای مورد نظر (1000، 2000 و 3000 پیپیام) از محلول عصاره مرزه 48%، را جهت تیماردهی بادامزمینیها میافزاییم، سپس نمونهها را درون ظروف مشبکی ریخته و به مدت 30 ثانیه در محلول پوششدهی غوطه‌‌ور میکنیم (بلدوین، 1996).
سپس به منظور تثبیت پوشش، 1 ساعت در دمای محیط قرار میدهیم. برای نمونه شاهد نیز غوطهوری در آب مقطر انجام شد. بعد از انجام مرحله پوششدهی، نمونهها در آون ℃35 تا رسیدن به رطوبت مناسب نگهداری (%4.01) خشک شدند (مدت زمان و دمای مناسب خشک کردن بادامزمینی پس از پوششدهی با آزمون و خطا بدست آمد).

3-9- بستهبندی و نگهداری مغزهای بادامزمینی
مغزهای بادامزمینی پوششداده و خشک شده را به طور کاملاً تصادفی، به کمک ترازوی دیجیتالی با دقت 0.01 به واحدهای 50 گرمی تقسیم نموده و درون کیسههای پلی اتیلنی به ابعاد 9×13 سانتیمتر بسته‌بندی میکنیم. نمونههای مغز بادامزمینی بستهبندی شده را درون جعبه مقوایی قرار داده و به مدت 6 ماه در دمای اتاق (25-23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33-42%) نگهداری می‌نماییم. در مدت نگهداری هر ماه یکبار، از هر تیمار یک بسته بصورت تصادفی برداشته شد و بر روی همه تیمارها آزمون‌های شیمیایی و میکروبی انجام گردید (توکلیپور و همکاران، 1387).
3-10- آزمونهای انجام شده بر روی مغز بادامزمینی
3-10-1- آزمونهای فیزیکی و شیمیایی
3-10-1-1- رطوبت
اندازهگیری رطوبت مطابق روش (AOAC، 2005، 2-2bB) انجام گرفت. ابتدا ظروف آلومینیومی مخصوص اندازهگیری رطوبت را شسته و به مدت 2 ساعت در آون 105 درجه سانتیگراد قرار میدهیم، سپس آنها را تا رسیدن به دمای محیط درون دسیکاتور میگذاریم. ظروف خالی را با استفاده از ترازوی دیجیتال توزین میکنیم. جهت آمادهسازی نمونه، از هر تیمار، مقداری بادامزمینی را با هاون چینی خرد میکنیم و از این نمونه خرد شده 5 گرم را درون ظروف آلومینیومی وزن کرده و یادداشت میکنیم. ظروف حاوی نمونههای خرد شده را به مدت 5 ساعت درون آون 105 درجه سانتیگراد قرار میدهیم. پس از مدت زمان مذکور که نمونهها به وزن ثابت رسیدند، آنها را به درون دسیکاتور منتقل کرده و بعد از رسیدن به دمای محیط توزین میکنیم.
جهت محاسبه درصد رطوبت از رابطه 3-2 استفاده میکنیم:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهآموزش مهارت، عزت نفس، بهداشت روان، مواد مخدر

(3-2) 100 × (M1-M2)/M0 =درصد رطوبت

M1: وزن ظرف و نمونه قبل از آونگذاری
M2: وزن ظرف و نمونه بعد از آونگذاری
M0: وزن اولیه مغز بادامزمینی (5 گرم)
رطوبت بر مبنای وزن مرطوب گزارش گردید.

3-10-1-2- اندیس پراکسید
جهت انجام این آزمون از روش یدومتری ( AOCS، 2003، 53- 8 Cd ) استفاده شد و بدین منظور ابتدا محلولهای مورد نیاز تهیه و استخراج روغن نمونههای بادامزمینی انجام گردید.

محلولها:
محلول اسید استیک – کلروفرم: 3 حجم اسید استیک با 2 حجم کلروفرم مخلوط شد.
محلول یدید پتاسیم اشباع شده: مقدار کافی یدید پتاسیم را در آب مقطر تازه جوشیده طوری حل می‌کنیم که مقداری یدید پتاسیم جامد باقی بماند. (تقریباً 14 گرم یدید پتاسیم در 8 گرم آب مقطر)
محلول نشاسته 1% : یک گرم نشاسته را در 10 میلیلیتر آب مقطر حل کرده و سپس حدود 70 میلی‌لیتر آب مقطر در حال جوش اضافه میکنیم، پس از خنک شدن حجم محلول را به 100 میلیلیتر می‌رسانیم.
محلول تیوسولفات سدیم 0.01 نرمال: جهت تهیه 500 میلیلیتر از این محلول با توجه به رابطه 3-3، مقدار 0.4 گرم از پودر تیوسولفات سدیم را با آب مقطر به حجم 500 میلیلیتر میرسانیم.
(3-3) N=10dp/E

d : دانسیته تیوسولفات سدیم (گرم بر میلیلیتر)
P : درجه خلوص تیوسولفات سدیم (98%)
E : ظرفیت تیوسولفات سدیم
N: نرمالیته تیوسولفات سدیم

استخراج روغن بادامزمینی:
جهت استخراج روغن، از هر تیماری به طور جداگانه، 30 گرم بادامزمینی را خرد کرده و به ارلن شیشهای 250 میلی‌لیتری منتقل میکنیم، سپس 200 میلیلیتر حلال ان- هگزان اضافه کرده و پس از درب‌بندی کامل با درپوشهای پلاستیکی به مدت 24 ساعت در دمای اتاق و در مکان تاریکی قرار می‌دهیم. به منظور افزایش راندمان روغنکشی، هر 2 ساعت یکبار
عمل همزدن را انجام داده و 4 الی 5 بار آن را تکرار میکنیم. پس از گذشت زمان مورد نظر، حلال را توسط کاغذ صافی از تفاله جدا نموده و جهت تغلیظ روغن از یک تبخیرکننده چرخشی تحت خلأ استفاده میشود. نمونههای روغن استخراج شده، پس از استخراج تا زمان انجام آزمون در داخل فریزر با دمای ℃18- نگهداری شدند (وانهانن و همکاران، 2006، فرهوش و همکاران، 2008).

روش آزمون:
میزان شاخص پراکسید در طی دوره نگهداری نمونهها، مطابق با روش مرجع (AOCS، 2003، 53- 8 Cd) و بر حسب میلیاکیوالان پراکسید موجود در هر کیلوگرم روغن محاسبه گردید. در این روش، 5 گرم نمونه روغن در داخل ارلن 250 میلیلیتری توزین نموده وبه آن 30 میلیلیتر مخلوط اسید استیک و کلروفرم ( به نسبت 3 به 2) اضافه و کاملا حل میکنیم. در مرحله بعد 5/0 میلیلیتر محلول اشباع یدید پتاسیم را افزوده و به مدت یک دقیقه در تاریکی قرار میدهیم. پس از طی این زمان مقدار 30 میلیلیتر آب مقطر میافزاییم و با استفاده از محلول 01/0 نرمال تیوسولفات سدیم تا زایل شدن رنگ زرد تیتر نموده، سپس مقدار 5/0 میلیلیتر معرف نشاسته اضافه کرده و تیتراسیون را تا زایل شدن رنگ آبی ادامه میدهیم. در آزمایش شاهد تمامی مراحل ذکر شده بدون حضور نمونه انجام میشود. در پایان عدد پراکسید بر حسب میلیاکیوالان اکسیژن فعال در کیلوگرم روغن توسط رابطه 3-4 محاسبه شد.
(3-4) PV =((S-B)×N×1000)/W

PV : عدد پراکسید بر حسب میلیاکیوالان اکسیژن فعال در کیلوگرم روغن
S : حجم تیوسولفات سدیم مصرفی برای تیتر نمونه روغن بر حسب میلیلیتر
B : حجم تیوسولفات سدیم مصرفی برای تیتر نمونه شاهد بر حسب میلیلیتر
N : نرمالیته تیوسولفات سدیم بر حسب مول بر لیتر
W : وزن نمونه روغن بر حسب گرم

3-10-1-3- اندیس اسید تیوباربیتوریک (TAB)
اندازهگیری اندیس TBA طبق روش استاندارد شماره (AOCS، 2009، 19-90Cd) انجام شد.

مواد و واکنشگرها:
آمادهسازی تیوباربیتوریک اسید: 200 میلیگرم پودر TBA را با مقداری بوتانل (حدود 60 میلی لیتر) مخلوط کرده و به مدت 3 ساعت روی همزن مغناطیسی قرار میدهیم تا کاملاً حل شود، سپس آن را در بالن ژوژه 100 میلیلیتری به حجم میرسانیم.

روش آزمون:
200 میلیگرم از روغن مربوط به هر تیمار را، جداگانه درون بالنهای حجمی 25 میلی لیتری توزین کرده و با حلال 1- بوتانل به حجم میرسانیم. 5 میلی لیتر از مخلوط روغن- بوتانل مربوط به هر تیمار را با استفاده از پیپت به لولههای آزمایش خشک انتقال داده و روی آن 5 میلیلیتر از محلول واکنشگر تیو باربیـتوریک اسید اضافه مینماییـم. در یک لوله آزمـایش نـیز به عنـوان شاهد، 5 میلـیلیتر حـلال 1-بوتانل و 5 میلیلیتر واکنشگر TBA را با هم مخلوط میکنیم. پس از بستن درب لولههای آزمایش، محتویات آن را با استفاده از ورتکس کاملاً مخلوط میکنیم. سپس لولهها را درون حمام آب گرم 95 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت قرار میدهیم. سپس آنها را 10 دقیقه زیر جریان آب سرد میگذاریم تا خنک شوند. در نهایت جذب نمونهها را در طول موج 530 نانومتر میخوانیم. نتایج را از رابطه 3-5 محاسبه میکنیم:

(3-5)


دیدگاهتان را بنویسید