جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درباره بروسلا، سویه، ملیتنسیس، پروتئین

و باعث آسیب رساندن به بافتهای مختلف گردند.(بروسلوزیس 1997) اولین واکسن بروسلا برپایه سویه 19 بروسلا آبورتوس است. این واکسن حفاظت مناسبی در مقابل بروسلا آبورتوس در گاو ایجاد می کند سویه واکسن بروسلا آبورتوس بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله توسعه شهر، داده ها و اطلاعات، استان لرستان، شبکه معابر

است. در شکل3-3 نقشه محله بندی شهر نورآباد نمایش داده شده است. شکل 3-3 : نقشه محله بندی شهر نورآباد 3-3-9: ویژگیها و خصوصیات محلات شهر:محله1: این محله یکی از محلات مرکزی و بافت قدیمی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق استان کرمان، پوشش گیاهی، آسیای جنوب غربی، دانشگاه شیراز

واژه‌های گیاه‌شناسی، قواعد و مقررات مربوط به نام‌گذاری و از این قبیل منابع را شامل می‌شوند.4-کتب فلور: برای شناسایی گیاهان ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از فلورهای مهم عبارت‌اند از: فلور ایرانیکا (رشینگر، 2005-1963)، بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، عزت نفس، بهداشت روان، مواد مخدر

روانی، طبقه بندی کرده‌اند که عبارتند از:1- مسؤولیت پذیری2- واقع گرایی3- وابستگی و ارتباط مناسب4- فعالیت ارزشمند، مفید و رضایتبخش.در طبقه بندی دیگری نلسون و جونز (1994) مهارت های تفکر، مهارت های عملی و مهارت بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، عزت نفس، سلامت روان، مهارت حل مسئله

برنامه ها، طرح‌ها و فعالیتها دارد.(ایوانز و همکاران 2000)135 معتقدند برنامه آموزش مهارت های اجتماعی، ابعاد گوناگون اجتماعی شدن را در بر می گیرد. و مدارس یک موقعیت واقعی ایده آل جهت رشد اجتماعی دانش بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان ارزیابی کیفی، تغییر رنگ

میکروارگانیسمها مؤثر است و میتواند خواص ضدمیکروبی خود را اعمال نماید. از میان ترکیبات فنلی، تیمول و کارواکرول از اجزای اصلی اسانسهای خانواده نعناعیان هستند؛ این دو بسیار به هم شبیهاند و فقط جایگاه گروه بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، گیاهان دارویی، مواد غذایی

خوراکی گردید. بیوپلیمرهای پروتئینی و کربوهیدراتی به علت برخورداری از گروههای قطبی بالا، بازدارندگی خوبی در برابر اکسیژن از خود نشان میدهند (اکسیژن یک ترکیب غیرقطبی است). در حدود 5/56% اسیدهای آمینه پروتئینهای آبپنیری را بیشتر بخوانید...